044) 459-05-10  manager@sabona.kiev.ua

Артикул №2 (180Х100Х60)

Артикул №3 (155Х150Х75)

Артикул №4 (205Х150Х75) & (150X205X75)

Артикул №5 (255Х150Х75)

Артикул №6 (225Х220Х100)

Артикул №7 (360Х240Х90)

Артикул №8 (245Х350Х100)

Артикул №9 (390Х275Х100)

Артикул №10 (вертикальный)(480Х340Х120)

Артикул №10 (горизонтальный)(330Х440Х210)

Артикул E-5 (бутылочный) (370Х140Х120)